ការបញ្ជាក់និងការធានា

លិខិតបញ្ជាក់និងការធានា 

ផលិតផលរបស់ GOMON ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ CE, ទឹកម៉ាឃី, SOLAR KEYMARK, WRAS, ETL ។

ការបញ្ជាក់និងការធានា

យើងមានមោទនភាពក្នុងការឈរនៅពីក្រោយប្រព័ន្ធទឹកក្តៅរបស់យើង។ យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំហើយនឹងមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកជាមួយគ្រឿងបន្លាស់និងការគាំទ្រផលិតផល។ ផលិតផលទាំងអស់ពីហ្គូមុនមានលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការផលិតរបស់យើងអាចទទួលបានការធានាដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ GOMON សមនឹងទទួលបានការទុកចិត្ត។