ធុងទឹកថាមពលព្រះអាទិត្យ

GOMON ផ្តល់ជូននូវជួរធំ ៗ នៃធុងព្រះអាទិត្យសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃកម្មវិធី។ ធុងថាមពលព្រះអាទិត្យទាំងនេះអាចរកបានសម្រាប់ការផ្ទុកទឹកក្តៅប្រព័ន្ធកំដៅទឹកក្តៅកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម។

រថក្រោះផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងនេះមាននៅក្នុងសម្ពាធមិនមានសម្ពាធ (បរិយាកាស) និងនៅក្នុងប្រភេទនិងសមត្ថភាពផ្សេងៗ។