វីដេអូ

ដំណើរការរមោណអាងខាងក្រៅ

សន្ទះសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ

សន្ទះបិទបើកមួយ

ការធ្វើតេស្តលិច

ដំណើរការរមៀលគ្រោងធុង

Enemal Coated