ធុងទឹកបូមកំដៅ

ធុងទឹកបូមកំដៅប្រើអគ្គីសនីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកំដៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតជាជាងការបង្កើតកម្តៅផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាកំដៅទឹកប្រពៃណី។